header

Aktualności

Poprawa dostępności drogowej w Polsce

Dostępność drogowa określana jest na podstawie tego jak wiele dróg prowadzi z i do konkretnego punktu na mapie Polski.
Poniżej infografika ilustrująca ogólne zmiany w dostępności drogowej w Polsce. Od przystąpienia Polski do UE, poprawa jest klarownie widoczna.

Infografika powstała na podstawie rozdziału prof. dr hab. Tomasza Komornickiego "Infrastruktura transportowa" w raporcie Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, który jest do pobrania TU.

Wyjątek z ww. rozdziału:

"Ocena wpływu infrastruktury transportowej na rozwój społeczno-gospodarczy jest bardzo trudna. W państwach doganiających, do których należy Polska, budowa infrastruktury pozostaje nadal istotnym warunkiem koniecznym dla rozwoju. Dlatego w Polsce problem ten, u progu członkostwa w Unii Europejskiej, musiał być postrzegany raczej jako bariera, którą należy przełamać.

Konieczna jest jednak świadomość, że poprawa dostępności nie jest warunkiem wystarczającym dla przyśpieszenia rozwoju, względnie przełamania marginalizacji. W takim rozumieniu interwencja Unii Europejskiej, zwiększając poziom dostępności, jedynie konsekwentnie poprawia szanse Polski i polskich regionów w relacji do konkurentów europejskich i globalnych. W wymiarze lokalnym lepsza dostępność przekłada się na jakość życia mieszkańców. Oznacza ona większy terytorialnie zasięg rynków pracy (większy wybór dla pracownika oraz zwiększone zasoby dla pracodawcy) oraz lepszy dostęp do usług publicznych.
 
Od chwili akcesji do Unii Europejskiej prawie w całej Polsce wskaźniki dostępności szybko rosły. Wcześniej pozytywne zmiany notowano tylko w sąsiedztwie konkretnych inwestycji, podczas gdy np. w województwach wschodnich dostępność zmniejszała się na skutek odpływu migracyjnego, a niekiedy także dekapitalizacji sieci. W pierwszym pełnym okresie programowania (2007-2013/2015) wartość wskaźnika dostępności drogowej dla całego kraju zwiększyła się dzięki inwestycjom wspieranym przez Unię Europejską o 9,4% w transporcie pasażerskim i o 4,8% w transporcie towarowym.

Różnica wynika m.in. z ograniczeń prędkości w ruchu samochodów ciężarowych. Szacunki dla obecnego okresu programowania (2014-2020/2023) wskazują na analogiczny wzrost wskaźnika w transporcie pasażerskim o kolejne 11,8%, a w towarowym o 6,1% (Komornicki i in., 2018). Po uwzględnieniu inwestycji przedakcesyjnych oraz pierwszego okresu finansowego (2004-2006) pozwala to na oszacowanie oczekiwanego łącznego efektu netto inwestycji drogowych wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej (w zakresie dostępności przestrzennej) na ok. 25% w ruchu pasażerskim i 12-15% w towarowym. Wzrosty te należy uznać za spektakularne, biorąc pod uwagę, że badanie dotyczy wszystkich polskich gmin, także tych położonych daleko od nowych inwestycji. "

prof. dr hab. T.Komornicki "Infrastruktura transportowa" w raporcie Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, który jest do pobrania TU.
 
Poster:
drogi maxi
Strip:
mini_drogi_fb
 
 
powered-by