header

Aktualności

Szkolenia finansowane ze środków unijnych skutecznym narzędziem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Akcesja Polski do UE zwiększyła dostęp osób bezrobotnych do bezpłatnych szkoleń w celach zawodowych, w wyniku czego odsetek osób bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach wzrósł o połowę. Tak duża zmiana na rynku szkoleń dla osób bezrobotnych rodzi pytanie, czy szkolenia bezpłatne są skuteczne. Wyniki analizy ekonometrycznej opartej na danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) dla lat 2001-2013 wskazują na wysoką skuteczność zatrudnieniową szkoleń bezpłatnych podejmowanych z inicjatywy bezrobotnych. Innymi słowy, szkolenia te, najprawdopodobniej finansowane ze środków unijnych, ułatwiają osób bezrobotnym podejmowanie pracy. Efekt ten jest osiągany dzięki zmianie kwalifikacji osób bezrobotnych.

Więcej informacji: Jacek Liwiński (2015) Jakie szkolenia ułatwiają bezrobotnym podjęcie pracy?

powered-by